БАГШ НАРТ ЗОРИУЛАГДСАН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ДҮРЭМ ЖУРМУУДЫГ ЭНЭХҮҮ ХУУЛИЙН БУЛАНД БАЙРШУУЛСАН БОЛНО.