Сургалтын албанаас зохион байгуулах олон төрлийн сургалтын курсууд хамаарна

Энэхүү судалгаа нь тухайн ангид хичээл ордог багш нарыг үнэлэх оюутны судалгаа болно.