Энэхүү хуудсанд СБ-н 4-р семистерийн суурь хичээлүүд байршиж байгаа болно.