Энэхүү хуудсанд СБ-н 1-р семистерийн суурь хичээлүүд байршиж байгаа болно.